Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο 

Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ως η μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας –με χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 100 χώρες- το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Μία επιχείρηση που υπογράφει για το Οικουμενικό Σύμφωνο μοιράζεται την πεποίθηση ότι εταιρικές πρακτικές στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές, συμβάλλουν σε μία σταθερότερη, δικαιότερη και περιεκτικότερη παγκόσμια αγορά και βοηθούν στην οικοδόμηση ευημερουσών και ακμαζουσών κοινωνιών.

Η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ευημερία και την ειρήνη. Η επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως,  συχνά συνδέεται με σοβαρά διλήμματα- πχ. πρακτικές εκμετάλλευσης,  διαφθορά, ανισότητα εισοδημάτων, και εμπόδια που αποθαρρύνουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές μπορούν με πολλούς τρόπους να οικοδομήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και ένα κοινωνικό κεφάλαιο, συμβάλλοντας σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη και σε αειφόρες αγορές.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μια καθαρά εθελοντική, διεθνής πρωτοβουλία με δύο κυρίαρχους στόχους:

  • Να αποτελέσουν, οι δέκα αρχές, κυρίαρχο ρεύμα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο,
  • Να λειτουργήσει, η πρωτοβουλία, ως καταλύτης για δράσεις που στηρίζουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το Οικουμενικό Σύμφωνο προσφέρει δυνατότητες για μάθηση και δέσμευση μέσα από διάφορους μηχανισμούς: Διάλογους Πολιτικής,  Μάθηση, Τοπικά Δίκτυα, και Συμπράξεις.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο ΕΙΝΑΙ… Το Οικουμενικό Σύμφωνο ΔΕΝ είναι…
Μία εθελοντική πρωτοβουλία για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και
της εταιρικής υπευθυνότητας
 Νομικά δεσμευτικό
Ένα σύνολο αξιών που βασίζονται σε παγκόσμια αποδεκτές αξίες
 Ένα μέσο για έλεγχο της εταιρικής συμπεριφοράς και την επιβολή συμμόρφωσης
Ένα δίκτυο εταιριών και λοιπών ενδιαφερόμενων μελών
Ένα πρότυπο, ένα σύστημα διοίκησης, ή ένας κώδικας συμπεριφοράς
 Ένα forum για μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών
 Ένα κανονιστικό όργανο ή ένα εργαλείο για δημόσιες σχέσεις


Η εταιρική  δέσμευση

Η συμμετοχή στο Οικουμενικό Σύμφωνο συνεπάγεται μια ορατή δέσμευση στις 10 αρχές της πρωτοβουλίας. Προϋποθέτει, δε,  τις παρακάτω ενέργειες:

1. Το ξεκίνημα αλλαγών στις λειτουργίες της επιχείρησης έτσι ώστε το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι αρχές του να ενσωματωθούν στην διοίκηση, στην στρατηγική, την κουλτούρα, και τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης.
2. Τη δημοσίευση ως τμήμα του ετήσιου απολογισμού ή παρόμοιας δημόσιας εταιρικής αναφοράς (πχ. αναφορά αειφορίας) μιας περιγραφής των τρόπων με τους οποίους η επιχείρηση υποστηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του (COP ) και
3. Τη δημόσια  υπεράσπιση του Οικουμενικού Συμφώνου και των αρχών του μέσω επικοινωνιακών εργαλείων όπως δελτία τύπου, ομιλίες, κτλ.

Επιπλέον στα παραπάνω, οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο Οικουμενικό Σύμφωνο μέσω συμμετοχής σε διάλογους πολιτικής, εκπαιδευτικά forum, και συνεργασίες.

Μία ηγετική πρωτοβουλία

Ένα ακόμα μοναδικό χαρακτηριστικό του Οικουμενικού Συμφώνου είναι η προσωπική δέσμευση της διεύθυνσης μιας επιχείρησης. Η προσωπική συμμετοχή ενός υψηλά ιστάμενου διευθυντικού στελέχους αποτελεί ένα σημαντικό σήμα προς τους εργαζόμενους και στους υπόλοιπους συμμετόχους ότι η δέσμευση της εταιρίας στην κοινωνική ευθύνη αποτελεί λειτουργική και στρατηγική προτεραιότητα. Αυτού του είδους η δέσμευση μπορεί ως εκ τούτου να έχει εξαιρετική επιρροή στην ποιότητα της εφαρμογής του Οικουμενικού Συμφώνου.

Πώς συμμετέχω στο Οικουμενικό Σύμφωνο

Ως μία εθελοντική πρωτοβουλία, το Οικουμενικό Σύμφωνο στοχεύει σε μία ευρεία συμμετοχή από μία ποικίλη ομάδα επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών. Για να συμμετέχει μία επιχείρηση στο Οικουμενικό Σύμφωνο, ο Γενικός Διευθυντής της- CEO- (με την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου) στέλνει μία επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, εκφράζοντας την υποστήριξη του στο Οικουμενικό Σύμφωνο και τις αρχές του.