Communication on Progress

Participant
Published
 • 2022/04/20
Time period
 • April 2021  –  April 2022
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP places the participant on the Global Compact Learner Platform
 • Missing items have been flagged in the self-assessment
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • STATEMENT OF CONTINUED SUPPORT COP BY CEO OF KRUK S.A.
  Okres objęty raportowaniem dotyczącym COP: od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

  Wrocław, 17.04.2022 r.

  DO NASZYCH INTERESARIUSZY
  Drodzy Interesariusze,
  z przyjemnością potwierdzam, że nasza firma KRUK S.A. popiera Dziesięć Zasad Global Compact ONZ w dziedzinie praw człowieka, pracy, środowiska I przeciwdziałania korupcji.
  W tym roku już po raz trzeci przygotowywaliśmy raport z naszych działań niefinansowych I pierwszy raz opisujemy nasze działania w ramach członkostwa w UN GC. Dzięki temu przedstawiamy nasze działania, których celem jest ciągła praca nad ulepszaniem integracji Global Compact i jego zasad z naszą strategią biznesową, kulturą i codziennym działaniem operacyjnym.
  Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty, które obowiązują i są przestrzegane w KRUK S.A. w obszarach tj. prawa człowieka, praca, środowisko i działania antykorupcyjne. Dokładny opis działań znajduje się w załączonym raporcie niefinansowym, w którym znajdują się szczegółowe informacje i wskaźniki KRUK S.A.
  Zobowiązujemy się także do dzielenia się tymi informacjami z naszymi interesariuszami przy użyciu naszych głównych kanałów komunikacji.
  Z wyrazami szacunku
  Piotr Krupa

  CEO of KRUK S.A.

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • Prawa człowieka
  - Karta Różnorodności. KRUK S.A. od 2013 roku należy do grona firm, które podpisały Kartę Różnorodności. KRUK promuje ustalenia Karty Różnorodności w pozostałych spółkach Grupy.
  - Polityka Różnorodności. W Spółce od 2015 roku obowiązuje Polityka różnorodności. Jej celem jest wspieranie zróżnicowanego, wielokulturowego miejsca pracy poprzez zapewnienie równego dostępu do organizacji oraz zagwarantowanie jednakowych szans awansu oraz rozwoju zawodowego każdemu pracownikowi niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia, rasy, narodowości, wyznania, przekonań, orientacji seksualnej, statusu rodzinnego, stylu życia czy jakiegokolwiek innego kryterium mogącego wpływać na mniej korzystne traktowanie jednostki względem innych osób.
  - Wewnętrzna Polityka Mediacyjna. Jej celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.
  - Standardy procesu rekrutacyjnego. Zapewnienie równości szans w KRUK S.A. rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji, równym traktowaniem kandydatów.
  - Kultura organizacyjna KRUK S.A. opiera się na partnerstwie, współpracy i wolności wyrażania emocji.
  - Wartości obowiązujące w KRUK S.A., z którymi każdy pracownik zapoznaje się m.in. podczas szkoleń wdrożeniowych.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • W całej Grupie KRUK obowiązuje Polityka różnorodności wspierająca zróżnicowane, wielokulturowe
  miejsca pracy. Firma gwarantuje jednakowe szanse awansu oraz rozwoju zawodowego każdemu
  pracownikowi niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia, rasy, narodowości,
  wyznania, przekonań, orientacji seksualnej, statusu rodzinnego, stylu życia czy jakiegokolwiek innego
  kryterium mogącego wpływać na mniej korzystne traktowanie jednostki względem innych osób.
  Zgodnie z wprowadzonymi przez politykę zasadami, każdy pracownik zobowiązany jest do
  respektowania prawa do prywatności innych pracowników, nieingerowania w sprawy osobiste oraz
  akceptowania istniejących różnic.
  KRUK S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2013 roku. Karta to międzynarodowa
  inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz spójności i równości społecznej. Podstawową zasadą Karty jest
  zakaz dyskryminacji w miejscu pracy oraz honorowanie i uwzględnianie we wszelkich działaniach
  różnorodności. Zapisy dokumentu obowiązują w całej Grupie KRUK i są uwzględniane m.in. podczas
  procesów rekrutacyjnych.
  Zapewnienie równości szans w Grupie KRUK rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem procesu rekrutacji,
  równe traktowanie kandydatów również wpisane w standardy procesu rekrutacyjnego. W Grupie
  obowiązują bowiem standardy prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz budowania zespołów
  różnorodnych pod wieloma względami, m.in. płci, wieku, doświadczeń czy stylu życia.
  str.
  173
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ KRUK I KRUK S.A. za 2021 rok
  W Grupie KRUK liczą się kompetencje – mężczyźni i kobiety mają równy dostęp do stanowisk
  menadżerskich.
  Stanowisko Odsetek kobiet na wskazanych
  stanowiskach
  Zarząd i Rada Nadzorcza 25%
  Dyrektorzy Generalni 66%
  Heads of Departaments (na poziomie centrali) 65%
  W 2021 roku KRUK Italia przeprowadził kampanię w prasie, wskazując na ważną pozycję kobiet w
  organizacji i przedstawiając swoje menadżerki w ramach inspirowania i zachęcania innych kobiet do
  myślenia o karierze.
  W KRUK España został przyjęty czteroletni plan letni mający na celu wspieranie równości płci oraz
  inkluzywność i różnorodność.
  W Grupie obowiązują ścieżki karier i rozwoju, które są regularne rewidowane i aktualizowane. W
  spółkach Grupy KRUK obowiązują ścieżki awansu oraz ramy wynagrodzeń, które dotyczą każdego
  pracownika w ramach danego obszaru. Pracownicy mają też równy dostęp do wiedzy i podnoszenia
  kwalifikacji poprzez oferowanie otwartego katalogu szkoleń. Obowiązują jednakowe zasady
  uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników w ramach poszczególnych stanowisk. Szczególną uwagą
  przykłada się do umożliwienia pracownikom godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym
  – wprowadzono m.in. przejrzyste zasady rozliczania czasu pracy oraz ułatwienia powrotu do pracy po
  okresie macierzyńskim.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • No answer provided.
Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • - Polityka kadrowo-płacowa regulująca zasady wynagradzania pracowników. Regulacje w niej zawarte obowiązują wszystkich pracowników bez względu na płeć, wiek, narodowość czy inne aspekty (co również powiązane jest z Polityką różnorodności).
  - Wewnętrzna Polityka Mediacyjna. Jej celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. W 2019 roku odbyły się szkolenia z zakresu rozpoznawania i zapobiegania mobbingowi w miejscu pracy. Ponadto Polityka ta wspiera pozytywne relacje pomiędzy pracownikami, przeciwdziała powstawaniu konfliktów, mobbingowi i dyskryminacji. Każdy pracownik może zgłosić do Zespołu Konsultacyjno-Mediacyjnego wniosek o wszczęcie postępowania w jego sprawie. Zespół może również działać z własnej inicjatywy. W 2019 roku polityka funkcjonowała na zasadach nowelizacji wcześniejszego dokumentu z 2018 roku. W zaktualizowanej polityce rozszerzono ochronę pracowników w zakresie zachowań dyskryminujących, w tym molestowania i molestowania seksualnego.
  - Polityka Zarządzania Ryzykiem Braku Zgodności – weszła w życie w 2019 r., określa podstawowe zasady badania, kontroli, miarkowania i monitorowania ryzyka zgodności w KRUK S.A. Polityka określa również zakres uprawnień i obowiązków jednostek organizacyjnych spółek w stosunku do Działu Compliance. Aktami wykonawczymi do Polityki są instrukcje wewnętrzne obowiązujące w Spółce.

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • - Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest organem kontrolnym, doradczym i opiniodawczym w kwestii bezpieczeństwa pracy. Mamy też Komisję ds. BHP, która współpracuje z Zespołem BHP. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele pracowników, przedstawiciele pracodawcy oraz lekarz medycyny pracy. Podczas kwartalnych obrad Komisja porusza istotne kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, wspiera w formułowaniu wniosków w zakresie poprawy warunków pracy oraz współdziała w realizacji obowiązków w zakresie BHP.
  - Umożliwienie pracownikom godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, m.in. poprzez stosowanie przejrzystych zasad rozliczania czasu pracy (poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy) oraz ułatwienie powrotu do pracy po okresie macierzyńskim.
  - Forum Pracownicze, które rozpatruje zgłoszenia różnorodnych inicjatyw pracowniczych, w tym zażalenia związane z zatrudnieniem i warunkami pracy.
  - Jednakowe ścieżki awansu oraz widełki wynagrodzeń dla każdego pracownika w ramach danego obszaru oraz równy dostęp do wiedzy i podnoszenia kwalifikacji poprzez oferowanie otwartego katalogu szkoleń oraz jednakowe zasady uczestnictwa w szkoleniach dla wszystkich pracowników w ramach poszczególnych stanowisk.
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w ramach tego funduszu pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do wczasów pod gruszą, pomoc rzeczową lub bezzwrotną zapomogę w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.
  - Dodatkowe benefity pracownicze, m.in. możliwość korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie, karty Multisport na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do zakupu okularów i inne.
  - Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, z której mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak i ich najbliżsi.
  - Program Wsparcia Pracowników – został on stworzony w celu udzielenia pomocy pracownikom w trudnych sytuacjach. Umożliwia on skorzystanie ze specjalistycznego wsparcia psychologicznego w sposób anonimowy. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne, jeżeli dany pracownik boryka się z problemami zawodowymi, o których traktuje Wewnętrzna Polityka Mediacyjna.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • No answer provided.
Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • - Polityka sponsoringu charytatywnego, uwzględniająca wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i podnoszenia świadomości pracowników oraz całego społeczeństwa . Grupa chce minimalizować swoje oddziaływanie na środowisko i dąży do wdrażania technologii przyjaznych środowisku naturalnemu oraz wspiera działania edukacyjne zwiększające świadomość negatywnego wpływu konsumpcjonizmu na dostępność zasobów oraz zmiany klimatu.
  - Grupa KRUK bada zgodnie z Protokołem GHG zakres 1 i 2 emisji CO2

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • Wśród wdrożonych rozwiązań jest m.in. system elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie, w jakim pozwalają na to przepisy prawne. Ponadto na potrzeby komunikacji z klientami, czyli m.in. osobami zadłużonymi, od 2017 roku niezmiennie działa na polskim rynku platforma internetowa e-KRUK, która umożliwia kontakt z klientem drogą elektroniczną. To pozwala ograniczyć wysyłkę korespondencji w formie papierowej. Różne usługi on-line dedykowane klientom są dostępne we wszystkich spółkach należących do Grupy KRUK.
  Grupa włącza się w wydarzenia wpływające pozytywnie na planetę: wspiera inicjatywy bliskie pracownikom oraz realizację potrzeb lokalnych społeczności.
  Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi KRUK S.A. we współpracy z Fundacją Eko Rozwoju przygotowała dla swoich pracowników webinar pt. „Klimat do zmiany, czyli jak uratować klimat i poprawić jakość swojego życia”. Celem tego spotkania było podnoszenie świadomości pracowników dotyczącej troski o wspólne środowisko naturalne i poprawy jakości życia zarówno własnego jak i następnych pokoleń.
  Grupa KRUK angażuje się w działania edukacyjne związane z poprawą świadomości społeczeństwa dotyczącej nie tylko skomplikowanych kwestii związanych z finansami i zaległościami płatniczymi, ale także zagadnień dotyczących kryzysu klimatycznego. Z uwagi na doświadczenie i wiedzę dotyczącą zadłużenia, od 2019 roku KRUK cyklicznie stara się zainteresować opinię publiczną tematem długu ekologicznego i nadmiernego konsumpcjonizmu, pokazując, jakie są analogie pomiędzy długiem finansowym a długiem ekologicznym. Okazją do poruszenia tego tematu jest Dzień Długu Ekologicznego, kiedy to dzięki badaniom społecznym przeprowadzonym na zlecenie KRUKa, przesyłane są do mediów informacje prasowe dotyczące konsekwencji związanych z nadmiernym konsumpcjonizmem Polaków. W działaniach proekologicznych i na rzecz środowiska wzięło udział prawie 300 pracowników, a przekaz kampanii informacyjnej dotarł w ramach całej Grupy do 100 tys. odbiorców.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • Emisje w zakresach 1 oraz 2 zostały obliczone zgodnie ze standardami: The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance. Zakres 1 obejmuje: spalanie benzyny, oleju napędowego w samochodach służbowych, spalanie gazu ziemnego ora zużycie czynników chłodzących. Zakres 2 obejmuje natomiast zużycie energii elektrycznej i cieplnej.

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • - Polityka Antykorupcyjna, która pomaga zapobiegać korupcji i nadużyciom w KRUK S.A. Była ona wdrożona w latach wcześniejszych i nadal obowiązuje.
  - Polityka sygnalizowania o nieprawidłowościach i ochrony sygnalistów. Ogólnodostępny formularz, który znajduje się pod adresem https://pl.kruk.eu/zglos-naduzycie pozwala poinformować bezpośrednio członka Rady Nadzorczej, członka Zarządu lub Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym o ewentualnych nadużyciach, nierzetelnościach i ogólnie rozumianej nieuczciwości wśród pracowników.
  - Polityka zapobiegania nadużyciom.
  - Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu korupcyjnego lub jego podejrzenia.
  - Polityka zarządzania konfliktem interesów.
  - Polityka prezentowa, której celem jest zapobieganie korupcji, które może wynikać z prób przekazywania prezentów przez potencjalnych lub obecnych kontrahentów, partnerów biznesowych.
  - Polityka zakupowa i Instrukcja realizacji polityki zakupowej. Wskazuje ona, jak zaciągać zobowiązania w imieniu i na rzecz spółki KRUK, jak wybrać najlepszych dostawców i zachować najlepszą relację ceny do jakości nabywanych towarów lub usług, a także jak rozliczać umowy, pamiętając przy tym, aby działania Spółki były spójne z jej wartościami, misją, wizją oraz celami strategicznymi.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • W 2021 roku w Grupie KRUK nie odnotowano przypadku korupcji. W organizacji obowiązuje
  Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom oraz Instrukcja postępowania w przypadku
  wystąpienia incydentu korupcyjnego lub jego podejrzenia.
  Pracownicy KRUK S.A. są zobowiązani do podjęcia działań mających na celu zapobieganie
  nadużyciom i ich wykrywanie. Każdy pracownik i współpracownik jest zobligowany do
  informowania o zdarzeniach o charakterze korupcyjnym lub podejrzeniu ich wystąpienia,
  zarówno w przypadku uczestniczenia w sytuacji o znamionach korupcyjnych, jak również w
  sytuacji powzięcia o niej informacji. Prezes Zarządu odpowiada za przeprowadzenie
  postępowania wyjaśniającego w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie. Kadra kierownicza jest
  zobligowana do wsparcia oraz nadzoru nad podległymi pracownikami a także
  współpracownikami w zakresie przeciwdziałania korupcji.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • W 2021 roku w Grupie KRUK nie odnotowano przypadku korupcji. W organizacji obowiązuje
  Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom oraz Instrukcja postępowania w przypadku
  wystąpienia incydentu korupcyjnego lub jego podejrzenia.