Communication on Progress

Participant
Published
 • 2014/01/29
Time period
 • January 2013  –  December 2013
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

 • Til vores interessenter:

  ATP støtter fortsat op om Global Compacts ti principper indenfor områderne Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti-korruption.

  I denne fremskridtsrapport beskriver vi hvordan ATP som arbejdsplads i løbet af 2013 fortsat har arbejdet med at integrere Global Compact og de ti principper i vores forretningsstrategi, kultur og daglige arbejde. Vi forpligter os også samtidig til at dele disse informationer med vores interessenter via vores primære kommunikationskanaler.

  Hillerød den 29.januar 2014.

  Carsten Stendevad, Direktør.

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • ATP respekterer og støtter FN’s retningslinjer for menneskerettigheder. Dette er forankret i tilslutningen til Global Compacts principper samt i koncernens politik for samfundsansvar, personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik, indkøbspolitik samt værdier og interne retningslinjer. Som arbejdsplads er ATP‘s aktiviteter i den forbindelse koncentreret omkring områderne: medarbejder-forhold, indkøb og leverandørsamarbejde. ATP vil gerne bidrage til en konstruktiv og bæredygtig udvikling, der hvor det er relevant og muligt indenfor de nævnte områder.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • Medarbejdere:
  ATP arbejder målrettet på at skabe en arbejdsplads hvor medarbejderne trives og udvikles. I løbet af 2012/2013 er antallet af medarbejdere i ATP vokset med ca. 1500 nye medarbejdere. I dag består koncernen af omkring 2250 medarbejdere fordelt på seks centre. I 2013 har ATP bl.a. arbejdet med ”kulturintegration” af nye medarbejdere, etablering af ny virksomheds-udvalgsstruktur, understøttelse af suveræn ledelse samt kompetenceudviklingsaktiviteter.

  Leverandørstyring og indkøb:
  ATP har i 2013 også arbejdet med at videreudvikle ATP’s praksis for leverandørstyring. Indsatsen betragtes som et læringsprojekt og forventes afsluttet i løbet af 2014. I projektet arbejdes der bl.a. med analyse og videreudvikling af indkøbspolitik og leverandørretningslinjer. Herudover er fokus på implementering af evt. nye tiltag/procedurer i eksisterende indkøbsprocedurer, træning af relevante indkøbere/nøglepersoner og kommunikation til interne og eksterne interessenter/ leverandører.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • På medarbejdersiden foretager ATP hvert år i 3. kvartal en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU). Formålet er at måle effekten af de indsatser, der medvirker til at højne medarbejderes og lederes engagement og motivation. Koncernen har fire indsatsområder, hvor målet er at nå indeks 80 (på en skala fra 0-100). I 2013 opnåede ATP følgende resultater: Arbejds-glæde (80), Daglig ledelse (85), Det daglig arbejde (79) og Faglig og personlig udvikling (79). Resultaterne følges op af lederne i form af dialog med medarbejderne samt udarbejdelse af handlingsplaner.

  Hvad angår kompetenceudviklingsaktiviteter udbyder ATP løbende kurser med fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer. I løbet af 2013 er der afholdt 157 kurser med deltagelse af i alt 4.170 deltagere.

  I forbindelse med udviklingen af ATP’s praksis for leverandørstyring er der i 2013 arbejdet med kortlægning og analyse af eksisterende indkøbsprocedurer. I den forbindelse er der bl.a. arbejdet med ATP’s indkøbspolitik samt analyse af leverandørretningslinjer.

Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • Hvad angår arbejdstagerrettigheder lever ATP op til gældende dansk lovgivning og overenskomster på området, og har en mangeårig tradition for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt med de faglige organisationer. Dette er bl.a. forankret i ATP’s personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik og politik for mangfoldighed.

 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • ATP’s aktiviteter på dette område har i 2013 koncentreret sig om social ansvarlighed og arbejdsmiljø.

  FASE+:
  FASE+ er en afdeling i ATP for særligt udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Afdelingen startede i Hillerød i 2010. I løbet af 2013 er afdelingen udvidet og er nu implementeret i alle ATP’s centre.
  FASE+ beskæftiger i dag 28 medarbejdere fordelt på bl.a. kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk, psykisk syge og udsatte unge under 30 år. ATP kan tilbyde FASE+ medarbejderne dels en ny start og dels et kompetenceløft både i form af oplæring og konkret undervisning. ATP får til gengæld løftet en række service- og administrative opgaver, og får dermed frigjort ressourcer hos andre medarbejdere, der så kan fokusere udelukkende på deres kerneopgave.
  Målet med FASE+ medarbejderne er, at hjælpe dem til at blive selvforsørgende, og dermed i stand til at klare et job eller uddannelse på almindelige eller særlige vilkår. FASE+ etableres i samarbejde med lokalsamfundet ex. via jobcentret eller produktionsskoler.

  Specialisterne:
  I løbet af 2013 har ATP udvidet samarbejdet med konsulentvirksomheden ”Specialisterne”, der har specialisteret sig i at ansætte medarbejdere med autismediagnoser. På baggrund af gode erfaringer fra samarbejdet i 2012 blev antallet i 2013 udvidet fra to til i alt seks konsulenter.

  Arbejdsmiljø:
  ATP’s center i Hillerød har været arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001 siden 2003. Hvert år gennemføres der en intern og ekstern audit mhp. at sikre at ATP lever op til kravene i arbejdsmiljøcertificeringen. I forbindelse med audit i 2013 blev ATP’s center i Allerød også auditeret og blev godkendt af auditor til også at være omfattet af ATP’s arbejdsmiljøcertificering.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • I 2013 var ATP nomineret til og vandt CSR People Prize +100 for arbejdet med FASE+. CSR People Prize uddeles af Virksomhedsforum for socialt ansvar (VFSA) og gives til virksomheder, der gør en særlig social indsats for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.
  ATP var desuden nomineret i kategorien ”Årets arbejdsplads” ved uddelingen af Integrationsprisen 2013, der uddeles af Social- og Integrationsministeriet.

  I forbindelse med eksternt auditbesøg er der udarbejdet en auditrapport, der dokumenterer at ATP’s centre i Hillerød og Allerød lever op til kravene i OHSAS 18001. På sigt er det målsætningen, at ATP’s centre i Vordingborg, Haderslev, Holstebro og Frederikshavn ligeledes skal arbejdsmiljøcertificeres efter OHSAS 18001.

Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • Med udgangspunkt i Global Compacts miljøprincipper arbejder ATP løbende på at nedsætte virksomhedens energiforbrug og klimabelastning, der hvor det er muligt. I forhold til ATP’s aktiviteter er det naturligt at have fokus på dette i forbindelse med bygningsdrift, indkøb og transportadfærd.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • I løbet af 2013 har ATP ikke gjort nye tiltag på området. Fokus i 2013 har primært været på at implementere driften af fem bygninger, som ATP overtog i efteråret 2012.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • Idet ATP har taget yderligere fem bygninger i brug og øget andelen af medarbejdere fra 750 til 2250 er virksomhedens samlede energiforbrug vokset. 2013 udgør således baseline, når ATP fremadrettet følger udviklingen i virksomhedens energiforbrug ift. el, varme og transport.

Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • ATP arbejder for at modvirke alle former for korruption og har politikker for fortrolighed, gaver og interessekonflikter, personlige relationer samt intern viden. Politikerne gælder for alle medarbejdere. Der er formuleret ’Retningslinjer om fortrolighed, gaver og interessekonflikter’, som er i overensstemmelse med dansk lovgivning, og indeholder retningslinjer for gaver, frokoster/middage og kurser/arrangementer. Retningslinjerne for personlige relationer omfatter såvel nære relationer som øvrige relationer.

  Derudover har ATP formuleret ’Retningslinjer om intern viden, værdipapirhandel, kursmanipulation og spekulation m.v.’, ligesom alle medarbejdere har skærpet tavshedspligt jf. ATP-lovgivningen.

 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • ATP har arbejdet på at etablere en Whistleblowerordning. I slutningen af 2013 modtog ATP endelig godkendelse heraf fra Datatilsynet. ATP forventer, at Whistleblowerordningen kan implementeres fra d. 1.januar 2014. Ordningen giver mulighed for at medarbejdere og ATP’s bestyrelse anonymt kan rapportere, hvis man har mistanke om eller oplever, at der foregår kritisable og direkte ulovlige forhold i organisationen. Indrapportering vil kunne ske via link på ww.atp.dk. Alle indrapporterede forhold modtages og overvåges af en ekstern advokat.

 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • ATP følger løbende op på hvorvidt koncernens politikker og retningslinjer på området efterleves. Der foretages årlige risikovurderinger i de relevante forretningsområder. Processen styres og kvalitetsikres af Compliance & Risikostyring, der rapporterer om fejl, risici og efterlevelse af regler.

  Hvad angår brugen af ATP’s whistleblowerordning vil ATP’s Revisionsudvalg sikre, at der sker en årlig rapportering omkring brugen af ordningen til ATP’s bestyrelse. Den årlige rapportering vil også blive drøftet i ATP’s Koncernvirksomhedsudvalg.