Communication on Progress

Participant
Published
 • 2017/01/18
Time period
 • May 2016  –  May 2017
Format
 • Stand alone document – Basic COP Template
Differentiation Level
 • This COP qualifies for the Global Compact Active level
Self-assessment
 • Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles
 • Description of actions or relevant policies related to Human Rights
 • Description of actions or relevant policies related to Labour
 • Description of actions or relevant policies related to Environment
 • Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption
 • Includes a measurement of outcomes
 
 • Statement of continued support by the Chief Executive Officer
 • Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the company's ongoing commitment to the initiative and its principles.


 • Communication on progress COP, MVB Syd AB 2017

  Året som gått

  Verksamhetsåret 2016 präglade inledningsvis byggbranschen av införandet av elektronisk personalliggare. Vår branschorganisation, Sveriges byggindustrier, utvecklade verktyget tillsammans med Skatteverket, med fokus att förhindra oseriösa aktörer och svartarbete.
  En ny tongivande AFS, Obligatorisk och social arbetsmiljö 2015:4, trädde ikraft under våren och aktualiserade vikten av att arbetsgivaren bereder en god arbetsmiljö som förebygger risk för ohälsa grundad på sociala missförhållanden och brister i personalplanering. All platsledande personal har genomgått utbildning för att hantera de nya kraven via vår företagshälsovård. Under hösten har delar av ledningen och stödfunktioner påbörjat arbetet med att identifiera och eliminera brister i organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  Arbetsmiljöverket genomförde under våren tre separata revisioner av säkerheten i vår verksamhet ända upp i ägarleden. Inspektionerna genererar tillsammans med våra ansträngningar för en säker arbetsmiljö, att MVB Syd AB målsättning och vision mot noll olyckor fortskrider.
  Semestrarna hade ännu inte börjat när en av våra kollegor drabbades av en mycket svår sjukdom. Det personligt mycket ledsamma och olyckliga har också drabbat företaget. Gemensamma ansträngningar för att upprätthålla en fullt fungerande verksamhet har fått oss förstå hur sårbar en organisation kan vara. Men det har även visat sig att vi inom organisationen har resurser som vill utvecklas med företaget och axla nya roller. MVB Syd AB har en lång historik av att rekrytera inom egna leden.
  Året har också präglats av full sysselsättning. Det anställdes totalt 37 personer och vi fick likväl hyra in personal för att täcka upp. Vi fick en rekordhög omsättning och vi ser att även orderböckerna för 2017 är fulla. Beläggning inom byggbranschen är igenkänd som turbulent från år till år. MVB Syd AB har en mindre konjunkturkänslig struktur i och med sitt breda verksamhetsområde inom såväl produktion som anläggning och service. Långsiktigt planerande genererar trygga anställningsförhållanden.
  Utbildningsplanen på MVB Syd AB följs och många tjänstemän och yrkesarbetare har genomfört vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet. Ny lagstiftning och nya författningar har ställt nya krav på uppdaterade kunskaper inom arbetsmiljörätt, resurser och krav för arbete. Vi möter de nya kraven i vår iver att förhindra ohälsosam arbetsbelastning. Vår strategigrupp träffas två ggr/år. Det är vårat forum för planering, uppföljning, kontroll och genomförande.
  Alla inom MVB Syd AB yrkesarbetarled är organiserade. Ur gruppen förtroendemän har vårat huvudskyddsombud trätt över i rollen som Arbetsledare. En av våra lagbasar provar nu rollen som Personalsamordnare.

  Global com pact principer

  MVB Syd AB har identifierat förbättringsområden inom en rad av Global compact tio principer. Då vi saknar internationell verksamhet och åtaganden, ser vi heller inte att vi har någon koppling till princip 1. Vi saknar också inskränkningar i eller tillämpning av princip 4 – 5 som rör tvångs, och barnarbete.

  • Mänskliga rättigheter
  o Princip 2. Vår etikpolicy har tidigare varit koncerngemensam. Då koncernen innefattar företag inom andra verksamhetsområden har en branschanpassad etikpolicy tagits fram. Den presenteras för alla nyanställda och vid all säkerhetsgenomgång för arbetskraft inom produktion, anläggning och byggservice.
  • Arbetsvillkor
  o Princip 3. Fackligt engagemang välkomnas och vi har partsgemensamt avtal kring nyttjande av skyddsombud. Vi har kunnat förstärka vår organisation ur leden.
  o Princip 6: Den personliga utvecklingsplanen knyts via levande dialog till respektives målsättning med egna karriären. Inom MVB Syd AB ser många sin möjlighet till karriärsutveckling inom företaget. MVB Syd AB värdesätter personal med ett brett kunskapsområde inom egna verksamheten.
  o Företagshälsovårdens friskvårdsprogram är knutet till målen inom karriär och personlig utveckling.
  o MVB Syd AB har en jämn könsfördelning inom kontorspersonal. I produktion har vi en stor förbättringspotential. Vi eftersträvar där en jämnare fördelning.
  • Miljö
  o Princip 7: MVB Syd AB är lokaliserat i Munka-Ljungby, Helsingborg och Malmö. Förflyttningar och transporter planeras för minskad negativ miljöpåverkan. Företagets fordonspark anpassas efter ställda miljömål.
  o Princip 8:
  Vi ser värdet att fortsatt presentera oss som en ”miljömagnet”. Som entreprenörer vill vi vara igenkända för att besitta kunskapen att för beställaren erbjuda minsta möjliga negativa miljöpåverkan under såväl byggprocess som driftsskede.
   Material på företagets hemsida skall tydligt återspegla vårat miljöengagemang.
   Miljösamarbete med universitet.
   Exemplifiering av våra projekt för passivhus och plusenergihus.
   Projekt där vi byggt fastigheter utrustade med alternativa energikällor såsom solenergi och vindkraft skall synliggöras.
  o Princip 9: MVB Syd AB har i sin organisation 2 st stödresurser i Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö KMA, samt Hållbarhetsspecialist och certifierad miljösamordnare.

   Vi har det tekniska kunnandet för att implementera senaste miljöteknik i byggnad.
   Alla inköpsmallar har uppdaterats gentemot krav i miljöcertifiering likt Miljöbyggnad.
   De etiska riktlinjerna tillsammans med vår Miljöpolicy är styrmedel till produktion.
   Vi har verktygen för att bevara skyddsvärda miljöer under produktion
  • Korruption
  o Princip 10:
   Införandet av elektronisk personalliggare inom byggsektorn har gjort det svårare för oseriösa aktörer. MVB Syd AB släpper inte in någon arbetskraft på någon av våra byggarbetsplatser som saknar ID06-kort.
   MVB Syd AB etikpolicy lämnar inget utrymme för etiskt oförsvarbart beteende.
   Fortsatt kontinuerlig satsning på långsiktiga relationer och investeringar.

  Resultat

  MVB Syd AB målsättningar skall vara mätbara. Denna vår första COP blir utgångspunkten för mätetalen. Mål och aktiviteter kan mätas genom om de genomförts eller ej. Vår ambition om ständig förbättring ger oss framgent nya mål vi förbinder oss leverera resultat från.

  Kommunikation

  Vår COP och våra bidrag kommer förankras genom företagets VD, kommuniceras inom vår ägarstruktur och dokumenten kommer återfinnas på vår hemsida.

  Nevenka Mesic Tiderström
  VD CEO MVB Syd AB
  Malmö 2017-01-09

Human Rights
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of human rights for the company (i.e. human rights risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on Human Rights.

 • No answer provided.
 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement Human Rights policies, address Human Rights risks and respond to Human Rights violations.

 • No answer provided.
 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • No answer provided.
Labour
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of labour rights for the company (i.e. labour rights-related risks and opportunities). Description of written policies, public commitments and company goals on labour rights.

 • No answer provided.
 • Implementation
 • Description of concrete actions taken by the company to implement labour policies, address labour risks and respond to labour violations.

 • No answer provided.
 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates performance.

 • No answer provided.
Environment
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of environmental protection for the company (i.e. environmental risks and opportunities). Description of policies, public commitments and company goals on environmental protection.

 • No answer provided.
 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement environmental policies, address environmental risks and respond to environmental incidents.

 • No answer provided.
 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates environmental performance.

 • No answer provided.
Anti-Corruption
 • Assessment, policy and goals
 • Description of the relevance of anti-corruption for the company (i.e. anti-corruption risk-assessment). Description of policies, public commitments and company goals on anti-corruption.

 • No answer provided.
 • Implementation
 • Description of concrete actions to implement anti-corruption policies, address anti-corruption risks and respond to incidents.

 • No answer provided.
 • Measurement of outcomes
 • Description of how the company monitors and evaluates anti-corruption performance.

 • No answer provided.